Col·laborar

Col·laboració amb destinació al projecte “microcrèdits solidaris per l’Àfrica

Microcrèdits Solidaris per l’Àfrica
Renaixement 27, 4t. 1era – 08226 Terrassa

Tels. 937 838 236 – 669 686 482
Correu electrònic: info@microcreditsperafrica.org

Registre Generalitat de Catalunya 34481

Per tal de col·laborar, ens pot fer un ingrès en compte a “BBVA”:
ES90 0182 8183 96 0201578285

També ens pot fer arribar el seu Nom, NIF, Adreça, CP, Població, telèfon i número de compte bancàri amb l’import de la col·laboració, si és mensual, anual o puntual i la forma de pagament (Xec, Gir Postal, Lliurament personal o ingrès en compte)

l’Associació Microcrèdits Solidaris per Àfrica ha estat declarada D’UTILITAT PÚBLICA pel departament de justícia de la Generalitat de Catalunya.

Gaudir de beneficis fiscals

Us garantim que les vostres dades són confidencials per a ús exclusiu de la ong i que podeu comprovar-les, anul·lar-les i rectificarles quan ho desitgeu.

dones_africa