Col·laborar

Col·laboració amb destinació al projecte “microcrèdits solidaris per l’Àfrica

Microcrèdits Solidaris per l’Àfrica
Renaixement 27, 4t. 1era – 08226 Terrassa

Tels. 937 838 236 – 669 686 482
Correu electrònic: info@microcreditsperafrica.org

Registre Generalitat de Catalunya 34481

Per tal de col·laborar, ens pot fer un ingrès en compte a “BBVA”:
ES90 0182 8183 96 0201578285

També ens pot fer arribar el seu Nom, NIF, Adreça, CP, Població, telèfon i número de compte bancàri amb l’import de la col·laboració, si és mensual, anual o puntual i la forma de pagament (Xec, Gir Postal, Lliurament personal o ingrès en compte)

Us garantim que les vostres dades són confidencials per a ús exclusiu de la ong i que podeu comprovar-les, anul·lar-les i rectificarles quan ho desitgeu.

dones_africa